Algemene Ledenvergadering Hemus

 

Best Hemus-lid,

 

Het bestuur van roeivereniging Hemus nodigt u hierbij uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 12 december 2002. De vergadering wordt gehouden om 20.00 uur in Villa Hemus aan de Schans 20-22 te Amersfoort.

 

Agenda

1.                  Opening

2.                  Ingekomen stukken en mededelingen

                      Ingebracht agendapunt door leden (punt 9)

3.                  Goedkeuring notulen vergaderingen van 16 mei 2002 en 20 juli 2002

4.                  Beleidspunten 2003 commissaris roeien

5.                  Botenplan 2003

6.                  Budgetvoorstel 2003 met toelichting

7.                  Wijzigingen commissies en bestuurswisseling (uiterlijk) voorjaar 2003

8.                  Roeien in de winter

9.                  Ledenaantal

10.               Benoeming lid van verdienste

11.               Rondvraag

12.               Sluiting

 

De stukken voor de ALV liggen ook ter inzage in de Villa.

Met vriendelijke groet,

Vera Gijzen

secretaris

 

 

 

TOELICHTING BIJ AGENDA ALV 12 december 2002, 20.00 uur

 

Beleidspunten 2003 commissaris roeien (punt 4)

Frank Drielsma geeft een toelichting op de beleidspunten 2003 commissaris roeien

 

Botenplan 2003 (punt 5)

Sierd Minkes geeft een toelichting op het botenplan 2003.

 

Budgetvoorstel voor 2003 (punt 6)

Rubina Plenk geeft een toelichting op welke wijze de gelden voor volgend jaar zullen worden ingezet en voor welke activiteiten

 

Wijzigingen commissies en bestuurswisseling (uiterlijk) voorjaar 2003 (punt 7)

Commissiewijzigingen sedert mei 2002 worden meegedeeld. Vera Gijzen stelt, alhoewel niet regulier aftredend, haar functie als secretaris ter beschikking.

 

Roeien in de winter (punt 8)

Aldert Nijhuis heeft zich verdiept in hoe Hemus om zou moeten gaan met roeien in de winter. Hij zal het stuk tijdens de ALV nader toelichten.

 

Ledenaantal (punt 9)

Onder verwijzing naar artikel 16, lid 7h, van de statuten is verzocht het onderwerp ''ledenaantal; ontwikkeling en stand tot op heden'' op de agenda te plaatsen. Het bestuur zal haar visie op dit onderwerp hierop geven.

 

Benoeming lid van verdienste (punt 10)

Het bestuur stelt voor om een lid van Hemus te benoemen als lid van verdienste vanwege de jarenlange inzet voor de vereniging en bijdrage aan sfeer en kwaliteit. De naam van de voorgedragen persoon zal in de vergadering worden bekend gemaakt. De ALV dient te besluiten op basis van deze voordracht.