Weergegevens 19 juni 04:55
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen waarschuwing
Temperatuur bij Hemus: 14,9°
Meer veiligheidsinfo
ALV nov 2001

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van RV Hemus d.d. 20 november 2001


Zie ook: het botenplan, het financiële plan 2002, de toelichting daarop, en het botentoewijzingsbeleid.


Aanwezig: Feike Tibben (vz), Albert Knol, Frank Drielsma, Stephan Jansen, Vera Gijzen (notulen),

Gerben Offringa, Wil Jonkman, Henk v.d. Belt, Anthon Folkertsma, Hetty Lofström, Ad Cornelissen, Sierd Minkes, Elly Zwiers, Mirjam v.d. Hoorn, Eva Nielen, Sabine Kroes, Ellen Sulman, Rozemarijn v.d. Bergh, Perter v.d. Bergh, André Haveman, Hans Veenstra, Jens Berlinicke, Jan Dirk Heesbeen, Everdien Dikken, Koos Termorshuizen, Piet Hilhorst, Jos v.d. Meer, Leo Zwiers, Bert v.d. Wal, Cees Leenheer, Robert v. Spronsen, Hetty Visee, Edwin de Buijzer, Willem Bosman, Wim Eddes, Koos Iestra, Alice Zelle.

 

1.      Opening

De voorzitter (Feike Tibben) opent de vergadering. Afmeldingen zijn ontvangen van Hugo Bos, Klaas Hoogenkamp, Peter v.d. Mark, Ingeborg Stokhof, Eef v.d. Elst, Cees Medema, Eddy en Mariska Sas, Leonie v. Deudekom.

 

2.      Ingekomen stukken en mededelingen.

·          Er zijn geen ingekomen stukken.

·          Feike biedt excuses aan voor het feit dat door de ALV de indoortraining geen doorgang heeft kunnen vinden. Het is lastig is om een geschikte datum te vinden. De ALV is vorig jaar op verzoek van de leden verplaatst ivm de outdoor en blijkt nu samen te vallen met de indoor. Vanwege andere activiteiten op andere avonden was het nu niet meer mogelijk een beter geschikte datum te vinden. Jantinus Ziengs stelt voor in de toekomst de ALV op een zondagmiddag te houden.

·          Hemus is behalve lid van de –landelijke- KNRB, ook lid van de -regionale- Roeibond Midden Nederland. In de eerstvolgende vergadering van de Roeibond Midden Nederland zal worden voorgesteld deze bond op te heffen en voort te laten bestaan als voorzittersoverleg. Voor de regionale aansluiting zal Hemus contact zoeken met de Amsterdamse Roeibond. De leden van Hemus merken hier erg weinig van. Hemus doet voor wat betreft het regioroeien al mee met de ARB. 

·          De enquête is inmiddels onder de e-mail leden verspreid. Zij zijn verzocht om de niet-e-mail leden telefonisch te benaderen en de enquête met hen door te nemen. 

·          In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd hoe wordt omgegaan met schade. Degenen die schade berokkenen worden geacht dit te melden en op de materiaalavonden aanwezig te zijn om de schade te verhelpen. Hieraan wordt goed gehoor gegeven. Recent is er echter schade aan een boot veroorzaakt als gevolg van het bewust overtreden van een aantal roeiregels. Het bestuur heeft besloten in dit geval de leden voor deze schade aansprakelijk te stellen en de kosten op hen te verhalen. 

·          Van 1 november tot 1 april zijn de winterroeiregels van kracht (HR - artikel VI). Hierover is melding gemaakt in Vaarwater 63, oktober 2001. Verzocht wordt zich aan deze regels te houden.

 

3.      Goedkeuring notulen vergaderingen van 15 mei 2001 en 12 juni 2001.

Verslag van 15 mei 2001 - nog openstaande actiepunten

·          No claim-verzekering: Er is een verzekering afgesloten voor het verzekeren van no-claim / eigen risico dat iemand verliest die met de botenwagen schade rijdt. Dus degene die met de botenwagen schade rijdt kan dit bij de penningmeester melden.

·          Incasso wordt als punt 9 van de agenda behandeld.

·          Btw-voordeel op aanschaf boten: Het voordeel dat wordt bereikt door het terugvorderen van BTW op de materiaalaanschaf d.m.v. het oprichten van een stichting is op dit moment voor Hemus slechts ±150 gulden per jaar. Dit voordeel weegt niet op tegen de werklast van het oprichten van een stichting en de daaraan verplicht te voeren BTW-administratie. Hemus ziet hiervan af.

·          Vz deelt mee dat de aangekondigde dubbeltwee inmiddels is gekocht (Kleine Koppel).

·          Besloten is dat niet in een ongedoopte boot mag worden geroeid. Botendoop vindt plaats op de 1ste van de maand. Hierover is melding gemaakt in Vaarwater 63.

Verslag van 12 juni 2001 - nog openstaande actiepunten

·          In de enquête zijn op verzoek van de coachcommissie vragen m.b.t. de behoefte aan (coach)cursussen opgenomen.

·          Toewijzingsbeleid wordt als punt 10 van de agenda behandeld.

Beide verslagen worden vastgesteld.

 

4.      Materiaalplan 2002 en verder.

Stephan Jansen, materiaalcommisaris, geeft een toelichting op de totstandkoming van het 'voorstel botenplan RV Hemus 2002-2004' (bijlage in Villa). Eind 1998 is het beleidsplan 1999-2003 vastgesteld. Afgeleidt hiervan is een botenplan ontwikkeld dat een periode van 30 jaar beslaat. In dit plan heeft de toenmalige materiaalcommissie gekeken naar de samenstelling van Hemus, de verwachtte ontwikkeling van Hemus, welke boten aanwezig zijn en welke boten benodigd zijn, rekening houdend met de levensduur van het aanwezige botenbestand. Per jaar is hiervoor 30.000 gulden beschikbaar gesteld. In de vorige ALV is besloten dat de jeugd als volwaardige doelgroep wordt opgenomen. Momenteel is het aantal en de kwaliteit van de jeugdboten onvoldoende. Daarnaast is onderkend dat er te weinig boten zijn voor grote zware mannen. Reden waarom het 30-jaren botenplan enigszins moet worden bijgesteld. Het 'voorstel botenplan RV Hemus 2002-2004' kijkt, rekening houdend met de huidige ontwikkelingen van Hemus, naar de komende 3 jaar. Dit plan moet worden doorvertaald in het 30-jaren botenplan. Het voorstel geeft per jaar inzicht in de aanschaf volgens het botenplan, het huidige voorstel van het bestuur tot aanschaf, de te verwachtte kosten, het voorstel zoals is voorgesteld tijdens de 'hearing', gehouden op 14 november, en de te verwachtte kosten bij dit voorstel. Het voorstel van het bestuur wordt toegelicht a.d.h.v. de als bij het voorstel gevoegde toelichting. Stephan geeft aan dat het verschil in prijzen bij het voorstel van het bestuur en het voorstel n.a.v. de hearing is gelegen in de kwaliteit.

Discussiepunt voor 2002 betreft de aanschaf van een jeugd 2X met riemen en skiffdragers voor op een personenauto. De aanschaf van skiffdragers is een jaarlijks terugkerend discussiepunt. Het besluit om geen skiffdragers aan te schaffen wordt bevestigd, en ondersteund door het feit dat een skiff niet op een personenauto mag worden vervoerd. T.a.v. de botenwagen heeft het bestuur in Vaarwater 63 aangekondigd de benodigde 10.000 gulden voor de helft in de begroting op te nemen en de andere helft door sponsorgelden te financieren. Gelet op de slechte kwaliteit van de botenwagen wordt door een lid voorgesteld de aanschaf niet af te laten hangen van de opbrengsten door de sponsorcommissie. Voor 2003 wordt toegelicht dat de wedstrijdskiff volgens het 30-jaren botenplan ter vervanging van de Strijdhorst dient. Aangegeven wordt dat nog zal worden bezien of het noodzakelijk is de Strijdhorst door te schuiven. Een lid stelt voor de Stork en de Koppel naast skull ook voor boordroeien geschikt te maken. Stephan geeft aan dat beide boten dusdanig veel worden gebruikt dat dit niet nodig is. Daarnaast blijkt dat de boordboot Egbert Bok nauwelijks gebruikt wordt. Een lid vraagt of het niet noodzakelijk is het hele 30-jaren botenplan reeds nu te herzien. Dit plan gaat uit van 450 leden in 2029 terwijl volgens de begroting Hemus reeds in 2005 uit 400 leden zal bestaan. Stephan geeft aan dat eerst het algemeen beleidsplan, dat tot 2003 loopt, zal worden beschreven. Hiermee wordt in 2002 begonnen. In navolging hierop zal het botenplan moeten worden bijgesteld. Niet alleen het aantal en de samenstelling van de leden zijn van invloed op de aanschaf, maar tevens moet rekening worden gehouden met de beperkte  loodscapaciteit. Een lid stelt voor om naast het botenplan een kwaliteitsplan voor het huidige botenbestand op te stellen waarin op korte termijn zichtbaar wordt welke investeringen moeten worden gedaan om de kwaliteit van het huidige botenbestand op pijl te houden. Een lid merkt op dat in het voorstel veel aandacht wordt geschonken aan de aanschaf van wedstrijdboten. Hij vraagt ervoor te waken dat de kwaliteit van de boten voor recreanten op pijl blijft en of alsnog aan het tijdens de hearing gedane verzoek voor de aanschaf van een lichte C1 kan worden voldaan. Stephan geeft aan dat dit de aandacht heeft. Tevens attendeert een lid op het tijdens de hearing gedane verzoek voor de aanschaf van een nieuwe roeibak. Indien een nieuwe roeibak niet binnen het budget past zou de riem van de bestaande roeibak in ieder geval moeten worden opgeknapt. Een lid verwijst voor het onderhoud naar het adoptieplan. Het idee wordt geopperd om, in plaats van de aanschaf van boten uit eigen middelen te bekostigen, over te gaan tot het aangaan van een lening. Feike geeft aan dat dit op zich een goed idee is, maar hij ook rekening heeft te houden met het huisvestingsplan waarvoor uiteindelijk een lening zal moeten worden afgesloten.

 

Overgegaan wordt tot besluitvorming.

-Gelet op de kwaliteit van de botenwagen vindt de ALV het onverantwoord om met de aanschaf te wachten tot de sponsorcommissie 5.000 gulden bijeen heeft gebracht. Unaniem wordt besloten de botenwagen nu aan te schaffen en op de begroting van Hemus fl 10.000 vrij te maken i.p.v. fl 5.000. De oude botenwagen zal worden verkocht. Stephan geeft aan hiervoor reeds een liefhebber te hebben.

-Het voorstel botenplan RV Hemus 2002-2004 wordt in stemming gebracht. Voor het voorstel van het bestuur zijn 11 stemmen. Voor het voorstel n.a.v. de hearing zijn 21 stemmen. Twee leden onthouden zich van stemmen. Het voorstel n.a.v. de hearing is hiermee aangenomen. Voor het stellen van offertes zal nader overleg plaatsvinden met de bij de samenstelling van het voorstel botenplan betrokken personen.

 

5.      Begroting voor 2002 en budgetten per commissie.

Albert Knol, penningmeester van Hemus, geeft een toelichting op het begrotingsvoorstel voor 2002 (bijlage in Villa). In de begroting wordt uitgegaan van een voorzichtiger raming in de groei van het aantal leden dan waar in de realiteit sprake van is. De contributie wordt verhoogd met 9 gulden als gevolg van de in de vorige ALV besloten indexering. Ten aanzien van de commissies is er met ingang van dit jaar per commissie geen gesaldeerde situatie weergegeven, maar zijn inkomsten en uitgaven aangegeven. Hierdoor wordt duidelijker dat sommigen commissies geld kosten en andere weer geld opleveren. Belangrijk is dat iedere commissie nu een eigen budget heeft. Albert wijst op de hoge doelstelling van de sponsorcommissie. Indien de sponsorcommissie haar doelstelling niet bereikt zal uiteindelijk het huisvestingsfonds minder stijgen. De stijging in de kosten van het Vaarwater is gelegen in het feit dat voor wordt gesteld het Vaarwater vanaf nu per post te verzenden. De Vaarwaters liggen veel te lang in de Villa en de jeugd laat na om ze rond te brengen. Het botenfonds houdt geld over. Rekening wordt gehouden met een tegenvallende groei in het aantal leden en onvoorziene omstandigheden. Het huisvestingfonds groeit, maar de verwachtte 270.000 gulden in 2005 lijkt een aanzienlijk bedrag, maar zal voor de feitelijke huisvestingskosten maar een druppel op een gloeiende plaat blijken. Albert geeft aan dat er sprake is van een 'gezonde' begroting waarin ruimte is voor initiatieven, het botenfonds en een forse bijdrage aan het huisvestingsfonds. Een lid vraagt in hoeverre Hemus rekening houdt met de plannen van Vermeend om het verenigingsvermogen te gaan belasten. Albert geeft aan dat de consequenties momenteel niet inzichtelijk zijn. Hij heeft regelmatig contact met de fiscus. Duidelijk is dat de barinkomsten ver onder de belastbare grens liggen. Zodra deze boven de grens uitkomen zal naar een creatieve oplossing moeten worden gezocht. Een lid vraagt in hoeverre het bestuur toezicht houdt op een verantwoorde uitgave door de commissies nu zij zelfstandig budgethouders zijn. Albert geeft aan dat de commissies onderbouwde begrotingsplannen hebben ingediend. Daarnaast is elk bestuurslid verantwoordelijk voor een aantal commissies en houden daar nauw contact mee. Een lid stelt voor dat het leuk zou zijn als elke commissie in 5 minuten kwam vertellen wat zij doen en wat hun plannen zijn. Een lid stelt voor om voor de inzichtelijkheid de sponsoring en het bedrijfsroeien op te splitsen. Dit voorstel wordt overgenomen. Het begrotingsvoorstel voor 2002 wordt met algehele instemming goedgekeurd.

 

6.      Wijzigingen commissies en bestuurswisseling voorjaar 2002.

Vera Gijzen, secretaris van Hemus, deelt de wijzigingen in de diverse commissies mede. Sponsorcommissie: gestopt: Jensen Visser - nieuw: Esther Bouwman. Activiteitencommissie : stopt per 1-1-2002 : Trude de Vroomen - nieuw als vz per 1-1-2002 Roelof Wiggerink, thans nog lid. Per 1-1-2002 als inkoper Peter de Vries. Instructiecommissie: gestopt: Riët Hummel, Deborah Hulst - nieuw: Sierd Minkes. Fifty-fitcommissie: gestopt: Leo Zwiers  Bert Jongma - nieuw: Sierd Minkes, Hetty Lofström, Gerben Offringa, Bert v.d. Wal. Afroeicommissie: gestopt: Joost Sträter - nieuw: Robert v. Spronsen. Regioroeien: nieuw: Mirjam v.d. Hoorn. Jeugdcommissie: stopt eind 2001: Maarten Hoekstra. Eemheadcommissie: gestopt: Jan Breg, Kirsti Hammer - nieuw: Esther Bouwman. Communicatiecommissie - Vaarwater: gestopt: Jorgen te Giffel, Annette Botman, Yolan Spaanjaars. Nieuwe commissie HEK (Hemus Ergometer Kampioenschappen): Jantinus Ziengs. Vacatures: Jeugdcommissie, Eemheadcommissie, Communicatiecommissie t.b.v. Vaarwater. Vera merkt op dat indien niemand gehoor geeft aan de oproep van de Vaarwatercommissie er geen Vaarwater meer kan komen aangezien deze commissie geen leden meer heeft. Zij roept eenieder op zich aan te melden voor de vacatures. Feike bedankt alle vertrekkende commissieleden hartelijk voor hun inzet hetgeen door de leden met een applaus wordt ondersteund. Feike deelt de bestuurswisselingen mede. Stephan Jansen (materiaalcommissaris) treedt in mei 2002 reglementair af. Hiervoor is nog geen vervanging gevonden. Albert Knol (penningmeester) heeft reeds 1 jaar verlengd en treedt eveneens in mei 2002 reglementair af. Rubina Plenk heeft zich beschikbaar gesteld voor deze functie. Feike Tibben (vz) is reglementair aftredend maar is bereid zijn voorzitterschap met één periode te verlengen. Tegenkandidaten zijn uiteraard welkom zich te melden.

 

7.      Evaluatie bestuur.

Vorig jaar is de structuur van Hemus gewijzigd. Vanuit de ALV waren er zorgen of de gekozen formule wel zou voldoen. Er is besloten om na één jaar te evalueren. Feike Tibben deelt mee dat de nieuwe opzet van het bestuur goed bevalt. Er is op veel punten winst geboekt. Het bestuur bestuurt meer op hoofdlijnen, besluitvaardigheid is toegenomen, bestuursvergaderingen zijn efficiënter en zakelijker, er is meer evenwicht in taken binnen het bestuur, werklast van het bestuur en de individuele bestuursleden is aanvaardbaar, de verhouding bestuurslid / commissielid is eenduidiger, commissies hebben duidelijker en eenduidiger taken. Andere positieve punten zijn: er worden meer activiteiten ondernomen om de kwaliteit van het roeien te bevorderen, de kwaliteit van onderhoud van boten is toegenomen. De materiaalcommissie is niet ingevuld maar is vervangen door een botenadoptie-regeling en door materiaalavonden. Regio-roeien heeft ook een plaats gekregen, ledenadministratie is geen bestuurstaak meer.  Vanuit de ALV wordt deze conclusie gedeeld. Dit betekent dat de bestaande structuur gehandhaafd blijft

 

8.      Huisvesting.

Feike Tibben geeft de laatste stand van zaken met betrekking tot de huisvesting weer. Hij geeft aan dat de huidige plek is gehuurd, duur is en het onzeker is of Hemus er kan blijven. Daarnaast is het terrein en de loods smal en hoog hetgeen gemakkelijk schade aan de boten veroorzaakt en niet voldoet aan Arbo-normen. Wat Hemus wil is zekerheid en een geschikte locatie. Zoals wellicht bekend zal Defensie het terrein naar alle waarschijnlijkheid afstoten waardoor de plannen voor de vestiging van een nieuw ziekenhuis vastere vormen aan gaat nemen. Het betreft het gebied dat ligt tussen de Bunschoterstraat - Maatweg - Koppelbrug - Eem. Het plan van de gemeente is om alle belanghebbenden hun wensen in december 2001 kenbaar te laten maken. In januari 2002 zullen de wensen worden vertaald naar een conceptplan waarna de inspraakprocedure start en er uiteindelijk een definitief plan zal ontstaan. In 2004 bestek en aanbesteding, in 2005 start bouwactiviteiten en in 2008 moet het nieuwe ziekenhuis gereed zijn. Feike licht de spreuk ‘een half en een heel is plezier voor veel’ toe. Hij verwacht dat Hemus in 2005 uit ± 450 leden zal bestaan en dat, rekening houdend met de groei van Amersfoort, Hemus uiteindelijk tot een ledenbestand tussen 500 en 800 zal groeien. Voor dit aantal exclusief parkeerruimte is 3500m² oppervlakte benodigd, ter vergelijking: een half voetbalveld. Hiervoor is een aanvullende financiering heel  (1) miljoen euro nodig (bouwkosten, exclusief grond). Feike wil tijdens deze ALV een uitspraak over de wens van Hemus. Wil Hemus zich op deze locatie vestigen?; een andere locatie?; met andere partijen samenwerken?

De andere watersportpartijen zijn: de Stuw, Zeeverkenner, Kanovereniging, Reddingsbrigade, Eemkruizers, Elzenaar, en Vrouwezand. Elzenaar, de Stuw en de Eemkruizers hebben geen verdere plannen of wensen. De Zeeverkenners en de kanovereniging gaan mogelijk samen een plan ontwikkelen om bij hun eigen terrein zaken te optimaliseren. Hemus en de Reddingsbrigade hebben de grootste nood en de grootste wensen. De reddingsbrigade (ruim 400 leden) heeft belangstelling voor samenwerking met Hemus óf door zich op één locatie te vestigen, óf doordat de reddingsbrigade de oude locatie van Hemus overneemt. Deze locatie is vooral benodigd voor het onderbrengen van de boten en het houden van vergaderingen. De reddingsbrigade oefent voornamelijk in zwembaden en iets minder intensief op de Eem. De ALV ondersteunt de presentatie en erkent dat nu het gebied in ontwikkeling is Hemus nu de kans moet grijpen om voor een definitieve locatie bij de Gemeente te pleiten. De ALV stemt er mee in om de samenwerking met de Reddingsbrigade te verkennen. De samenwerking zou wel eens positief kunnen werken op onze kansen. Wel wordt er voor gewaarschuwd dat beide verenigingen een eigen plek moeten kunnen krijgen en niet in elkaars vaarwater zitten.

Verder wordt gevraagd wanneer met de bouw zou kunnen worden begonnen. Feike geeft aan dat procedureel reeds in 2003 met de bouw zou kunnen worden begonnen omdat het gemeentelijke structuurplan hiervoor de juridische basis kan vormen.  Veel zal echter afhangen van Hemus zelf (wat willen we wanneer) en van de praktische mogelijkheden. Er moeten wel aansluitingen in het gebied zijn.

Een lid stelt voor een alternatief plan op te stellen indien de bouw van het ziekenhuis toch niet door mocht gaan. Een lid stelt de vraag of nu ook met het coachpad moet worden gewacht. Dit is niet waar; beide plannen, realisatie van een regionaal fietspadennet (waar het beoogde coachpad deel van uitmaakt) en de realisatie van het ziekenhuis,  worden gescheiden van elkaar ontwikkeld.

 

9.      Incasso.

Albert Knol licht toe dat het moeilijk blijft om de contributie- en bargelden te incasseren. De vorige ALV heeft het bestuur gevraagd daarvoor met een voorstel te komen. Het bestuur stelt voor in te stemmen met het voorstel om alle nieuwe leden te verplichten een automatische incasso te ondertekenen. Bij jeugdleden dient de ondertekening door een ouder te geschieden. De huidige leden zullen worden verzocht eveneens een automatische incasso te ondertekenen. Voorts wordt voorgesteld om indien betaling van contributiegelden niet vóór 1 april is geschiedt, men per die datum lid-af is, hetgeen in het Vaarwater zal worden vermeld. De ALV stemt in met het voorstel.

 

10.  Evaluatie toewijzingsbeleid.

Alice Zelle, voorzitter van de wedstrijdcommissie, geeft aan dat in de vorige ALV het toewijzingsbeleid is aangenomen onder de voorwaarde dat dit bij de eerstvolgende ALV zou worden geëvalueerd. Een aantal punten in het ploegen- en botentoewijzingsbeleid (bijlage in Villa) zijn inmiddels aangepast die zij achtereenvolgens behandelt. De ploegenaanmelding is teruggebracht van ½ jaar naar 2 maanden, m.u.v. de 'Head of the river' en de damesvariant en de 'Eemhead'. Hiervoor geldt een aanmeldingstermijn van 3 maanden. Tijdige aanmelding is van belang. Het startgeld dient tijdig te worden betaald, t.w. bij aanmelding dient het bedrag te worden gestort op de rekening van Hemus. Voor het afschrijven van de boten gelden de regels zoals verwoord in het HR / Rode boekje. Alleen toewijzingsboten mogen eerder afschrijven. Een eventuele timetrial wordt ca. 6 weken vóór de wedstrijd gevaren. Een toegewezen boot wordt door de wedstrijdploegen geadopteerd. De ALV stemt in met het ploegen- en botentoewijzingsbeleid.

 

11.hier wanneer er een vaarverbod is.

  • windwaarschuwing 8 of meer voor KNMI-regio IJsselmeer
  • bij windwaarschuwing 7: roeien toegestaan tot hoogspanningslijn als er geen golfslag is bij Hemus
  • temperatuur bij de loods 0 graden of lager
  • drijfijs, hoe weinig ook
  • dichte mist
  • onweer
  • van zonsondergang tot zonsopgang
In al deze gevallen is er een vaarverbod, ook als er geen bordje hangt, en ook als het stoplicht niet brandt.
Verder: alleen roeien als je dat na kennis genomen te hebben van deze veiligheidsinformatie zelf verantwoord vindt. Skiffen? Leer dan hoe je in de boot moet klimmen. Lees ook de aanbevelingen voor veilig roeien van de KNRB. Neem altijd je mobieltje mee met daarin Hemus (033 466 9860), clubhuis Baarn (035 541 3216) en brandweer (033 469 4000). Bij echte nood - onderkoeling, verwondingen en erger: 112 bellen.

Onveilige situatie?
Laat het ons weten: veiligheid@hemus.nl.
Het weer
1 buienradar
2 het weer hier
3 meer weer hier
Twitbook
Hemus twittert soms en zit op facebook.
KNRB-cursussen
De KNRB biedt opleidingen tot roei-instructeur. Wil je meedoen, meld je dan aan bij roeischool@hemus.nl. Als je minstens een jaar instructie gaat geven, betaalt Hemus je cursusgeld.